Paga extra 2012: abonament a la nòmina d'abril del 34,42%

En la sessió de Govern de fa dos dies, l’executiu va aprovar l’abonament en la nòmina del mes d’abril del 34,42% de l’import pendent de percebre corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat, donant compliment així a un dels compromisos acordats en Mesa General, tot i que, recordem, han efectuat el pagament amb 30 dies de retard.

 

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ

1)   Els casos en que es produirà l’abonament d’ofici són:

  • Tot el personal que es trobi en situació de en servei actiu o assimilada en aquest mes d’abril, sempre que el mes de desembre de 2012 prestessin serveis en la mateixa Administració.
  • Tot el personal que el passat mes de novembre de 2016 ja va percebre la segona fracció corresponent a la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte, malgrat ja no es trobi prestant serveis.

 2)   Els casos que serà necessari que els interessats sol·licitin la devolució:

  • Les persones que no prestin serveis aquest mes d’abril de 2017 en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i que no hagin percebut la segona fracció corresponent a la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.
  • En cas de defunció del treballador o treballadora, correspondrà fer la sol·licitud als seus hereus conforme a les normes del dret civil.

 

Informem que, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputaran a l’any 2017, de manera que aquest 34,42% implicarà un increment de l’IRPF que veurem reflectit de manera prorratejat al llarg de les 10 nòmines que resten de cobrar durant aquest 2017.

 

ACORD GOVERN DEVOLUCIÓ PARCIAL PAGA EXTRA 2012

Documents Annexes: