Recuperades les millores voluntàries per jubilació

El treball conjunt de delegats amb el gabinet jurídic d’UGT aconsegueix que el TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) confirmi el dret del PAS-Laboral de les universitats públiques catalanes a percebre les millores voluntàries per jubilació.

El TSJC per mitjà d’Interlocutòria de 7 de juny de 2017, torna a donar la raó a UGT de Catalunya, i obliga a les universitats públiques a complir amb la Sentència que va declarar el dret del PAS-Laboral a percebre la millora voluntària a la jubilació prevista als Articles 53.2 i 53.5 del Conveni Col·lectiu, amb independència de la data de jubilació i sempre que compleixin el requisits previstos.

També resol que es compatible la percepció de forma acumulada del previst a l’Art 53.2 i 53.5 del referit Conveni, és a dir, la millora voluntària per jubilació i la indemnització per jubilació anticipada.

Únicament queden fora del previst en aquesta resolució les persones que ja tinguin una sentència ferma que els hagi negat el dret a percebre la millora prevista al referit Art 53.2

Donada la resolució, demanem a les gerències de les diferents universitats que la facin efectiva el més aviat possible.

A UGT no ens oblidem dels companys i companyes que han treballat durant anys a les nostres universitats. 

Documents Annexes: