Resum de la Reunió de la Mesa General de les Universitats Públiques catalanes

En aquesta reunió del 20 de juliol 2017, un cop més els representants dels treballadors i de les treballadores de les Universitats Públiques Catalanes hem pogut constatar que el PAS de les Universitats anem sempre a la cua a l'hora de recuperar allò que per Llei ens correspon, com a empleats públics. Quan es tracta de retallar les nostres condicions salarials i laborals aquestes retallades són automàtiques i en les mateixes condicions que els empleats públics de l´administració de la Generalitat, però a l'hora de recuperar-les, hem d'escoltar les excuses de sempre, per acabar recuperant-les més tard: que si el finançament, que si la legalitat, que si el govern de l'Estat, que si el govern de la generalitat.....ping-pong.

El tema central d'aquesta reunió, era l'aplicació en el si de les Universitats dels acords de la Mesa de negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG) del 16 de juny 2017.

Aquests acords contenen tres punts essencials.

1. Ampliació dels supòsits d'IT amb percepció del 100% de les retribucions, que ens és d'aplicació directa al personal de les Universitats per Decret Llei 4/2017. Adjuntem el decret.

Tota la informació així com el llistat de malalties a:

http://www.ugtgeneralitat.cat/generalitat/index.php/example-pages-2/tot-sobre-la-paga-extra-2/732-ampliacio-suposits-incapacitat-temporal-100-retribucions
 

2. Retorn parcial de la paga sostreta del 2013.

Des de la UGT hem reivindicat insistentment fins a la sacietat que aquest retorn ha de ser en les mateixes condicions que als empleats públics de la Generalitat, donat que depenem dels mateixos pressupostos/finançament.

L'acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat diu:

"Abonar durant l'exercici 2018, un mínim d'un 10% de la quantitat equivalent a la paga extraordinària del 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici.

Aquest acord s'adopta sense perjudici del compliment de les sentències per les quals es reconeix al personal laboral el dret a percebre una part de la quantia equivalent a l'import corresponent a la paga extraordinària del 2013."

La proposta de la UGT ha estat incorporar "literalment" el redactat de la MEPAG en l'acord de la Mesa. Volem posar en relleu que hem hagut de reclamar la incorporació de la segona línia del redactat de l´acord de la MEPAG en tres ocasions, donat que aquest no es llegia.

La proposta de les universitats (gerències) ha estat la d'afegir al redactat condicionants legals i pressupostaris que se´ns dubte volen situar els treballadors de les Universitats en una situació de greuge respecte a els empleats públics. Per aquest motiu, ens hem plantat. Les Universitats demanen un recés i les propostes que després fan segueixen sent en la direcció de la que hem rebutjat inicialment.

Des de la UGT ens hem sorprès que, una part de la mateixa part social, no es mantingués ferma en la defensa del redactat literal de la MEPAG amb el perill que això suposa: es dóna marge a les Universitats perquè aquestes puguin abonar els imports sostrets en temps i forma diferent de la resta dels empleats públics. Això és el que volen les Universitats i només serveix perquè cobrem amb retard, tal com ens ha passat amb la paga del 2012.

Des de la UGT, hem fet un vot particular, demanant que constés en l'acta de la reunió que el nostre vot a favor en relació a la modificació del redactat de l'acord de la MEPAG, és únicament perquè volem que els treballadors recuperin les pagues amb celeritat i en les mateixes condicions que la resta d'empleats públics de la Generalitat.

Calendari de la devolució de les pagues 2013 i 2014, en aquest punt recordem que la MEPAG va acordar continuar les negociacions abans del 30 de setembre, tal com consta en el redactat de l'acord.
Per aquest motiu no hem parlat del tema a la Mesa d'Universitats.

 

3. Oferta d'Ocupació Pública 2017 i Plans d'estabilització.

Volem recordar que els Pressupostos Generals de l'Estat 2017 no han tingut en consideració al PAS de les Universitats, tot i això l'acord de la Mesa de Negociació d'Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat (MEPAG) obre la porta per negociar aquests temes, les universitats i el representant del Govern de la Generalitat van fer el seu discurs, del qual es desprèn que la Generalitat no pot adquirir compromisos més enllà de la Llei, tot i que la voluntat és incloure en els acords d´Ocupació i d´Estabilització al personal de les Universitats.

Les Universitats van manifestar que sense finançament no podran complir amb el requisit de situar la taxa de temporalitat per sota del 8%. Des de la UGT pensem que aquest argument és inacceptable si ens referim a l'estabilització de les places estructurals que actualment estan ocupades per interins i temporals i per les quals les universitats reben el finançament (Cap. 1). També vam manifestar que en el cas d'algunes universitats, aquestes tampoc pagaven el sous als funcionaris interins d'acord amb les places que ocupen. En preguntem: On són aquests diners?

Finalment aquest tema es continuarà tractant en la pròxima reunió de la Mesa prevista pel setembre.

En el torn obert de paraules la UGT demanem a les Universitats quan faran efectiu l'1% d'augment salarial amb efectes retroactius des de l'1 de gener 2017 d´acord amb la Ley de presupuestos del Estado 2017, la resposta va ser que algunes universitats pagaran al juliol, altres al setembre i altres quan puguin, la qual cosa posa de manifest un cop més el tracte desfavorable que estem patint com a empleats públics i que des de la UGT anem denunciant, que no només es produeix respecte a la resta d'empleats públics sinó també entre les mateixes Universitats: Ja n'hi ha prou d'excuses!!

Com a sindicat ens mantenim ferms i no pararem de reclamar una convocatoria d´oferta d´ocupació pública, que com a mínim estabilitzi la plantilla estructural de totes les Universitats i per la qual aquestes ja reben el finançament del Govern de la Generalitat (Cap. 1).

Volem posar l´accent en què, l’acord d´estabilització adjunt de la MEPAG, en el seu punt 2, deixa molt clar que serà necessari que la Mesa dels Empleats Públics de l´Administració de la Generalitat de Catalunya negocii previament els criteris generals que hauran de regir els procesos de creació d’ocupació i d’estabilització del personal funcionari interí i de reforç així com del personal laboral temporal, que posteriorment hauràn de ser concretats en la Mesa d´Universitats i en les seves submeses: PAS-F; PAS-L, PDI-F i PDI-L.

Estarem sempre vigilants en què els processos siguin transparents, públics i d’acord amb la legalitat que obliga a la funció pública (EBEP, Estatut dels Treballadors,  Conveni Col·lectiu, etc.).