El dret de les delegades i delegats de prevenció a accedir a la documentació de prevenció de riscos laborals

A les empreses sempre hi ha hagut una forta reticència a lliurar als delegats i delegades de prevenció la còpia de la documentació sobre riscos laborals. Per justificar-ho, les empreses al·leguen diferències d’interpretació del concepte “tenir accés” a aquesta documentació per part de la representació sindical, dret que recull l’article 36.2 b) de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Les empreses argumenten que la Llei de prevenció parla de “tenir accés”, i expressament no reconeix el dret a “tenir còpia”. Darrerament també utilitzen de forma injusta altres lleis, com la Llei de protecció de dades (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre) i el seu Reglament per negar-se a entregar còpia de l’avaluació inicial de riscos i altra documentació del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals de l’empresa, darrere d’una hipotètica protecció de les dades personals dels treballadors i treballadores (per exemple, noms i cognoms, llocs de treball que ocupen, etc.).

Per donar resposta al clam sindical que reclamava la còpia de la documentació preventiva de les empreses quan se sol·licita, la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social va dictar el Criteri tècnic 43/2005, sobre el dret dels delegats de prevenció a l’accés a la documentació preventiva, que estableix que és exigible el lliurament de còpia de la documentació preventiva, amb les úniques excepcions de les dades personals relatives a la vigilància de la salut.

Actualment els delegats i delegades de prevenció només poden ser informats de les conclusions que es deriven dels reconeixements que es fan amb relació a l’aptitud del treballador o treballadora per a l’acompliment dels llocs de treball, o amb la necessitat d’introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció, a fi que puguin desenvolupar correctament les seves funcions en matèria preventiva; tot això, llevat que se sol·liciti i obtingui el consentiment individual i exprés del treballador o treballadora per poder accedir a les seves dades personals (article 22.4 de la Llei de prevenció); per tant, com veiem, aquesta tampoc és una excepció o prohibició absoluta.

Són exemples d’excepcions:

  • Les altres dades relatives a substàncies, productes i preparats utilitzats en el procés industrial, de caràcter confidencial, dades sotmeses a propietat intel·lectual (si bé no aplicable a tota la documentació referida a substàncies químiques, com per exemple a les fitxes de dades de seguretat, sinó limitada al que es regula en la legislació específica). Per posar un exemple, els delegats i delegades no haurien de tenir accés a la fórmula de la Coca-Cola, però sí a les fitxes de seguretat química i resta de documentació dels productes utilitzats.
  • Les dades que puguin posar en perill la vida, la integritat física de les persones, l’interès públic o la seguretat de determinades instal·lacions habilitades en els centres de treball de les administracions públiques, o que puguin afectar la seguretat patrimonial de les empreses, en el cas que aquestes dades es poguessin fer servir per a fins diferents dels que van motivar-ne el lliurament.

En tots aquests casos (excepte el relatiu a les dades personals de la vigilància de la salut) les excepcions hauran de ser motivades per escrit, i l’empresa haurà de comunicar expressament el caràcter confidencial i reservat de la part de la informació que considera afectada pel deure de sigil.

No obstant això, l’existència d’alguna de les excepcions assenyalades en el paràgraf anterior, no vol dir que no s’hagi de lliurar còpia de la documentació als delegats de prevenció, sinó que l’empresa pot ometre de la documentació aquelles dades referides als temes objecte de sigil.

En tot cas, aquestes excepcions al lliurament de còpies a què s’oposa l’empresa, i les argumentacions que aquesta addueix, sempre poden ser revisades per la Inspecció de Treball o els tribunals a petició del delegat o delegada de prevenció.

La posició del Criteri tècnic es justifica sobre la base que es considera que un examen adequat de la documentació —que constitueix un mitjà necessari per a l’exercici correcte de les funcions de les delegades i delegats de prevenció—, requereix que es lliuri físicament, i que la imposició de limitacions temporals o geogràfiques per al seu examen, més enllà de les ja comentades, no estan justificades.

També s’ha de tenir en consideració que no cal que l’accés es doni en format paper. L’empresa pot entregar la documentació per mitjans electrònics, ja sigui com a document adjunt en un correu electrònic o mitjançant un dispositiu USB o similar. En aquest cas, s’està garantint l’accés a la documentació.

L’accés a la documentació i la còpia, si es considera necessària per al seu millor estudi, és l’eina bàsica amb la qual compta tot delegat i delegada per a la participació eficaç i eficient en la prevenció de riscos laborals en la seva empresa.

La documentació que l’empresa ha de tenir actualitzada i que resulta fonamental per aconseguir aquests objectius, es recull en la instrucció sobre l’abast de l’obligació empresarial de facilitar informació a representants sindicals en matèria de prevenció de riscos laborals del 13 de gener de 2005 la Generalitat de Catalunya Instrucció 1/2005 de la Direcció General de Relacions Laborals.

Però no ens hauríem de quedar en allò evident, en la documentació bàsica de tot sistema general de gestió —que d’altra banda, precisament per això, moltes empreses elaboren, reprodueixen o copien— per demostrar el compliment formal, això sí, de les obligacions de l’empresa derivades de la normativa de prevenció de riscos laborals en vigor; hauríem d’aprofundir una mica més en la documentació preventiva i en els diferents registres de les activitats diàries que, en definitiva, pot ser molt més pràctic per a l’activitat preventiva tecnicosindical.

La importància d’exercir el dret a còpia de la documentació preventiva en cada empresa i de sol·licitar la que considerem necessària a cada moment, es resumeix bàsicament en dos aspectes:

  • Perquè constitueix la manifestació d’un dels assoliments i conquestes sindicals fonamentals, el del dret a la informació, participació i consulta dels treballadors i treballadores en la prevenció de riscos laborals.
  • Perquè es tracta d’un mitjà molt adequat per a l’exercici eficaç i eficient de les funcions pròpies dels delegats i delegades de prevenció, que facilitarà les activitats sindicals tendents a la correcció de les deficiències preventives i per a la millora general de les condicions de treball.

VAL MÉS PREVENIR QUE DESCONÈIXER!!!

Comparteix l'aticle