Informacions per al PAS de la UPC | març 2022

INFORMACIONS GERÈNCIA

Aquest mes de març hem tingut dues reunions amb Gerència. El dia 10 en sessió extraordinària, per tractar l’aplicació del RDL 32/2021, de mesures urgents per la reforma laboral i el dia 18, en sessió ordinària, per tractar les informacions de tipus intern en els àmbits econòmic, energètic i de modificacions de la RLT de personal.

El Gerent va incidir molt en el tema energètic, posant-nos al corrent de les actuacions que es volen fer pròximament a nivell d’estalvi energètic a tota la UPC.

Està prevista la creació d’una Comissió de crisi energètica formada per personal expert, extern i intern de la UPC, per intentar trobar alternatives a l’actual inversió en energia per abastir els diferents Campus.

INFORMACIONS COMITÈ D’EMPRESA

Continuem les nostres trobades a nivell de Comitè per tractar els temes que ens afecten en comú. 

Se’ns ha presentat el 4t Pla d’Igualtat perquè hi donem el nostre vist-i plau. Les diverses comissions que treballen els àmbits concrets com el Teletreball i el 4t Pla d’Igualtat s’han reunit també per anar treballant els aspectes que no ens agraden i els que volem posar en comú per elaborar els protocols d’aplicació.

4t Pla d’Igualtat

A l’espera de ser aprovat pel Consell de Govern, la part social va presentar dues esmenes al document que se’ns va presentar, que van ser acceptades.

Teletreball

El passat 4 de març, es va reunir la comissió per l’implementació de l’Acord de Teletreball de les 7 Universitats públiques Catalanes.

Al igual que la darrera vegada, seguim pendents de rebre la dades sol·licitades respecte als criteris de presencialitat, per tal que la comissió pugui tirar endavant amb la negociació amb dades contrastades.

En qualsevol cas, gerència ens va informar que té previst fer dues convocatòries l’any per sol·licitar el teletreball.

Per altra banda, per poder teletreballar, les persones hauran de realitzar els següents cursos específics:

  • Taller de bones pràctiques en ciberseguretat
  • Estratègies per a la millora del desenvolupament i els resultats del teletreball
  • Prevenció dels riscos laborals en el teletreball 

Des de la UGT, mantenim que la gerència en vol fer una aplicació restrictiva de l’Acord de Teletreball de les 7 Universitats públiques Catalanes.

 

ALTRES INFORMACIONS 

Roba de Treball

Aquest més s’ha de veure reflectit a la nòmina l’import corresponent a la Roba de Treball que cadascun dels col·lectius té assignat;una quantitat en funció del Grup al qual es pertany. 

Cada any al mes de març haurieu de rebre aquest concepte. 

Implementació del RDL 32/2021 en relació a la contractació de personal vinculada a fons específics

El passat 31 de desembre de 2021 va entrar en vigor el RDL 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral.

Com ja us vam comentar, la Gerència ens va convocar per informar-nos de l’elaboració d’un document per aplicar les noves figures contractuals de la nova reforma laboral.

Desde la UGT vam demanar que s’elevés aquesta qüestió a l’àmbit de negociació competent, que és la Mesa Negociadora de PAS-L.

Així doncs, s’ha convocat la Mesa Negociadora de PAS-L el proper dia 4 d’abril, per negociar els criteris d’aplicació del RLD 32/2021 a la contractació de PAS contra fons específics.

 

VACANCES DE SETMANA SANTA

Adaptacions de jornada

La jornada laboral durant la setmana santa, podrà adaptar-se de la següent manera:

  • Personal amb jornada partida general: Podrà eximir-se de la presencia obligatòria, si correspongués, la tarda d’aquests dies. 
  • Personal amb jornada continuada de tarda: Podrà avançar l’inici i/o la fi de la seva jornada de treball i,  fins i tot, si les necessitats del servei ho permeten, canviar al torn al de matí, tot respectant el preceptiu descans de 12 hores entre la fi d’una jornada i l’inici d’un altre. 
  • El gaudi de fins a 1 hora per dia  de la bossa d’hores de compensació horària en aquestes dates serà preferent, podent-se denegar només en cas d’afectació greu del servei. 

 

El personal que treballi en algun dels Campus que tinguin previst de tancar en aquestes dates, se’ls ha de facilitar l’opció de treballar o teletreballar; en cap cas, està obligat a sol·licitar dies de permís retribuït per assumptes particulars, ja que aquests tancaments, no estan contemplats en el calendari laboral 2022.

Des de la UGT, creiem que no és de rebut presumir de voler fer estalvi energètic, i que aquest vagi a compte dels treballadors.

 

Comparteix l'aticle