Les fites d’una visió pràctica – CEPASL 2023

El proper 29 de març se celebraran les eleccions sindicals, on escollireu les delegades i els delegats que representaran els/les treballadors/es al Comitè de PAS Laboral de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El nostre compromís amb totes i tots vosaltres és el de continuar treballant amb la mateixa intensitat que fins ara. Per a això necessitem revalidar la vostra confiança.

El nostre objectiu se centra en continuar amb la recuperació progressiva de drets laborals, retributius i socials, així com en millorar les nostres condicions actuals de treball.

En els darrers quatre anys els delegats i les delegades del PAS Laboral d’UGT hem dinamitzat el Comitè d’Empresa proposant i negociant, tant al si del comitè com amb la institució, de forma activa i sempre amb l’objectiu de cercar consensos i aconseguir acords. 

Hem participat activament en totes les meses i comissions de treball, destacant les següents aportacions:

  • Pactant i agilitzant les estabilitzacions de les places de la UPC els darrers quatre anys, així com participant dels seus concursos.
  • L’acord de recuperació del 100% de retribucions en cas d’incapacitat Temporal (Baixes per IT).
  • Recuperació de pagues extres.
  • Recuperació de les 35 hores setmanals que històricament havia sigut la jornada de treball de la UPC.
  • Col·laborar intensa i estretament amb la gerència per agilitzar les estabilitzacions de  les places que s’han produït a la UPC els darrers quatre anys.
  • Requeriments a la Comissió de Seguretat i Salut durant la pandèmia i posteriorment, per millorar les condicions de seguretat.
  • Oposició al repartiment NO lineal dels fons addicionals que va voler aplicar la gerència.
  • Exigit al Comitè d’Empresa del PAS Laboral, la participació de tot el personal a l’hora de ratificar cadascun dels calendaris laborals anuals.
  • Expressat al rector l’incompliment del seu programa electoral, pel què fa a les polítiques de personal del PAS Laboral.
  • Treballat intensament per resoldre tots aquells greuges que ens han fet arribar a la secció sindical.

 

1. Llocs de treball i jornada

A la UGT no creiem en les polítiques d’austeritat imposades pel Govern, ni per descomptat acceptem que l’increment horari pugui servir per millorar ni la quantitat ni la qualitat del treball del PAS-L.

  • Lluitarem per conservar el que s’ha establert a l’article 42 del 6è conveni. Jornada i Horaris, 1462 hores anuals i 35 hores setmanals.
  • Ja fa anys de la revisió i adequació dels perfils, i per tant, sol·licitarem una nova revisió d’aquests i si es necessari, adequació a la nova situació laboral.
  • Exigirem modificar les fitxes dels llocs de treball: reflectint en un únic document tots els aspectes importants dels diferents llocs de treball de la universitat, incorporant en aquesta fitxa la categoria, l’horari, els aspectes retributius, així com la seva provisió i competències professionals.
  • Treballarem perquè s’apliqui la taxa de reposició del 100% a tots els llocs de treball que han desaparegut durant aquests anys de crisis i pandèmia.
  • Exigirem adequar els llocs de treball a les noves circumstàncies del mercat laboral a la UPC.
  • Demanarem crear un sistema de reconeixement de mèrits laborals i de formació per promocionar el PAS-L en el seu mateix lloc de treball o la reubicació en un lloc de treball més apropiat per les seves capacitats, qualitats i coneixements mitjançant la capacitat provada. Així com la reclassificació dels llocs de treball en els que es desenvolupin feines d’un grup superior.
  • Proposarem revisar la prestació de serveis tenint com a objectiu que la majoria d’aquests es puguin fer en horari continuat, de matí o tarda.
  • Proposem una millora en la flexibilitat dels horaris, sobretot els de tarda.
  • Farem seguiment dels llocs de treball perquè en aquests no hi hagi cap ingerència de funcions per part d’empreses externes.
  • Treballarem per la correcta implantació del pla de Teletreball aprovat per la Mesa d’Universitats, exigint que s’apliqui el poder teletreball 3 dies setmanals així com que tots el PAS Laboral pugui adherir-s’hi.
  • Exigirem a la gerència un acord on el Personal de Suport a la Recerca (PSR), es pugui presentar a les places internes.

 

2. Formació

L’actual pla de formació de la UPC presenta greus disfuncions que es poden atribuir en gran part al seu caràcter reduccionista. En aquests moments, el sistema és coix i no garantitza la formació de qualitat als treballadors i treballadores. Per tant:

  • Seguirem reclamant que el 2% de la massa salarial es destini a formació tal i com marca el 6è conveni.
  • LLuitarem per la confecció d’un nou pla de de formació.
  • Treballarem per facilitar la mobilitat del personal per a la realització dels cursos: facilitant aparcament a personal que s’ha de desplaçar des d’altres campus, així com realitzar els cursos en aquells campus on hi hagi més matriculats per evitar el màxim de desplaçaments possibles.
  • Formació interuniversitària. Promourem plans d’intercanvi entre les diferents universitats per a la formació interdisciplinar del seu personal.
  • Serveis interuniversitaris. Demanarem la creació de plans d’intercanvi entre les universitats per generar serveis de campus.

 

 3. Polítiques d’inclusió, d’igualtat de gènere i de conciliació de la vida laboral, personal i familiar

  • Demanarem que s’implementin polítiques efectives que garanteixin la igualtat i la diversitat de gènere i que previnguin violències de gènere. Denunciarem les situacions en que aquestes polítiques no es tinguin en compte. 
  • Ens oposarem als models de desenvolupament laboral que dificulten la conciliació de la vida laboral i personal. Potenciarem que les treballadores i els treballadors disposin del temps necessari per dedicar-lo a l’entorn afectiu i personal i a les cures familiars.
  • Exigirem que la institució actuï en els casos de discriminació de gènere, LGTBI-fòbia, racisme, i altres comportaments d’odi,  i que acompanyi a les persones afectades.
  • Vetllarem per a que els drets de les persones amb diversitat funcional siguin respectats i negociarem per a que l’entorn de treball de la UPC sigui inclusiu.
  • Estudiarem mesures d’increment de la flexibilitat per gaudir de tots aquells permisos establerts en els acords Concilia, i eliminant la presentació de tota aquella documentació innecessària a l’hora de justificar els permisos.

 

 4. Prevenció de riscos laborals i millora de les condicions en el lloc de treball

  • Exigirem un calendari de reunions del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, perquè aquest sigui realment efectiu.
  • Treballarem des de la Comitè de Seguretat i Salut Laboral per minimitzar els riscos que pateix el personal en el seu lloc de treball.
  • Demanarem mesures efectives per eliminar els comportaments tòxics i l’assetjament de qualsevol tipus en el lloc de treball.
  • Ens implicarem en la cerca de sistemes de gestió que permetin dotar cada lloc de treball amb els elements necessaris per dur a terme les seves funcions.
  • Exigirem ques’implementin el més aviat possible l’avaluació dels riscos psico-socials i l’establiment de protocols per a la intervenció ràpida en els casos més urgents.

 

5. Recuperació urgent del pla d’acció social

La UPC va ser la primera universitat catalana en dotar-se d’un pla d’acció social. Malauradament la recuperació econòmica i la situació més folgada de la tresoreria de la UPC no s’ha vist reflectida en la reinstauració d’aquest pla. 

  • Exigirem la recuperació immediata del pla d’acció social, amb especial prioritat per a les persones que tenen descendents amb discapacitat, ascendents o cònjuges en situació de dependència, mares i pares en situació de baixa per naixement, els ajuts per a llars d’infants, la matrícula gratuïta a la universitat, premis de jubilació i els ajuts en cas de dissort familiar.
  • Proposem que tots els treballadors/es que tinguin fills menors a càrrec, ascendents o descendents a càrrec, puguin tenir jornada continuada i una hora diària menys de treball.
  • Proposarem un nou pla de jubilació parcial per contracte de relleu actualitzat a la legislació vigent.
  • Treballarem perquè aquells treballadors/es que en complir els 60 anys no compleixin els requisits que exigeix la normativa per acollir-se a la jubilació per relleu, puguin sgaudir de jornada continuada, així com la reducció d’aquesta en una hora diària.
  • Recuperació de la matrícula gratuïta per als treballadors i familiars directes. Creiem que és un error conceptual que la universitat pública no fomenti els estudis universitaris i per això lluitarem per aquests drets.
  • Lluitarrem per la recuperació del plà de pensions.

 

 6. La lluita per una universitat pública de qualitat

Les delegades i els delegats de personal d’UGT, defensarem una universitat pública, autònoma i de qualitat.

  • Reivindiquem que el personal de les universitats és l’actiu fonamental del sistema universitari.
  • Reivindiquem el català com a llengua vehicular a la universitat.
  • Reivindiquem un model d’universitat d’accés universal, crítica i emancipadora amb un model de gestió autònom, transparent i eficient.
  • Defensem l’exercici responsable de les llibertats acadèmiques per part de la comunitat universitària com a garantia d’una institució independent i plural.
  • Exigim el rendiment de comptes i assumpció de responsabilitats a tots els nivells, amb especial atenció a l’aplicació de la llei de la transparència i el respecte als drets de les treballadores i dels treballadors.
  • Reclamem un finançament públic que sigui suficient, estable i planificat en el temps.
  • Recolzem que la  matrícula tendeixi a la gratuïtat i un sistema de beques-salari basat en la capacitat econòmica dels estudiants, que representi un increment substancial sobre les beques actuals.
  • Les delegades i els delegats de personal de la UGT, defensarem i ens implicarem en la transparència absoluta de la gestió econòmica.

 

Descarrega’t el programa