Informacions per al PAS i PDI de la UPC | desembre 2021

Tenim a tocar el final d’aquest any 2021 i us volem fer arribar, els que han estat, els temes més rellevants durant l’any 2021 i els temes pendents pel nou any 2022.

 

TEMES TRACTATS AMB LA GERÈNCIA

A banda del seguiment de les informacions en temes econòmics, de la RLT  i les mesures PROCICAT respecte a la COVID-19, temes els quals la gerència ha de notificar-nos i posar-nos al corrent, aquest any els temes que també hem negociat són:

 • L’ Acord de Mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat.
 • Teletreball
 • Bosses de treball de personal Laboral temporal
 • IV Pla d’Igualtat
 • Calendari laboral 2022
 • Mesa d’Universitats
 • Oferta pública d’ocupació PAS 2021
 • Fons addicionals

 

Encara que alguns d’aquests punts ja s’han resolt, creiem que la Gerència dilata en el temps la negociació i resolució del temes que ens afecten directament als treballadors.. En tenim un bon exemple, amb el Calendari del 2022 que s’ha acordat tot just fa un mes.

 

INFORMACIONS PASL

Les reunions del Comitè d’Empresa del PASL, han estat sovint tenses, tot i que hem treballat de valent perquè, tot i les discrepàncies, arribéssim a acords entre les diferents seccions sindicals i poder fer front comú davant la Gerència.

  • A nivell intern hem participat en la modificació del reglament per adaptar-lo a les noves necessitats i que reguli les reunions telemàtiques que estem realitzant des de l’inici de la pandèmia.
  • Som membres de les comissions per treballar diversos temes en profunditat: Salut i Prevenció de riscos, Formació, Concursos, Teletreball, Pla d’Igualtat i d’altres que es convoquen de manera puntual quan es necessita.
  • Respecte al Calendari 2022, el PASL va negociar amb la Gerència i es va refrendar i aprovar mitjançant un referèndum de tot el col·lectiu.
  • La negociació dels Fons addicionals van requerir de vàries reunions amb gerència. La seva negativa reiterada davant les nostres propostes sobre la distribució lineal d’aquests fons, ha acabat amb l’aprovació, el passat 17 de desembre a Consell de Govern, de l’última proposta que la gerència ens van presentar i que no té en compte que són uns diners que pertanyen a tots els treballadors. El document aprovat a CG només beneficia a 21 privilegiats.

En el document també s’ha inclós un paràgraf, per el 2022, que es “compromet” a fer un estudi de la viabilitat de l’article 30 del Conveni del PASL, tot i que no recull el què s’havia demanat per part del Comitè, que era implementar directament aquest article. Des de la UGT, creiem que la viabilitat d’aquest estudi, acabarà amb no res, de la mateixa manera que ha passat a la UAB.

 

INFORMACIONS PASF

Les notícies rellevants d’aquest any 2021 a nivell del PAS Funcionari són les següents:

 • A les Eleccions Sindicals 2021. UGT ha obtingut 4 delegats. La irrupció de la secció Sindical Intersindical ha fet que perdem delegats. CC.OO ha obtingut majoria absoluta i ha presentat candidatura a President i Secretari de la Junta PAS-F.
 • A nivell d’oposicions s’han convocat i s’estan desenvolupant les de l’escala A1 de promoció interna. Estem a l’espera de l’oferta pública d’ocupació i que la UPC convoqui les oposicions d’auxiliar l’escala C2 que són les d’entrada en la carrera funcionarial.
 • Com a secció sindical hem participat, enviant membres als Tribunals durant aquest any: 15 concursos i 2 oposicions.

La negociació dels Fons addicionals van requerir de vàries reunions amb gerència. La seva negativa reiterada davant les nostres propostes sobre la distribució lineal d’aquests fons, ha acabat amb l’aprovació, el passat 17 de desembre a Consell de Govern, de l’última proposta que la gerència ens van presentar i que no té en compte que són uns diners que pertanyen a tots els treballadors. Finalment ha acabat de la següent manera al nostre col·lectiu:

 • Amb efectes 1 de gener de 2022 es modifiquen només 46 llocs de treball.
 • De cara al 2022, la gerència es compromet a analitzar i revisar els complements de destí de 26 llocs de treball addicionals.
 • Durant l’any 2022 es convocaran oposicions de promoció interna de C2 a C1.

INFORMACIONS PDI

La informació més rellevant del nostre col·lectiu darrerament ha estat la negociació dels Fons addicionals.

 • Tot i que en un principi es va arribar a un acord amb la Gerència per presentar dues opcions a la Generalitat.
 • La primera proposta de fer servir aquests fons addicionals per contractar Lectors sense afectar a la futura contractació previstes per al 2022.
  La segona proposta era un pagament lineal entre el PDI en un pagament únic com a compensació per l’esforç realitzat durant el confinament.

La Generalitat no va acceptar cap d’aquestes propostes.

Amb reunions d’urgència es van apropar postures entre els diferents sindicats de la Junta de personal i del Comitè d’Empresa i la Gerència. Finalment es va acceptar:

 1. Aprovar una convocatòria del programa de carrera horitzontal del professorat associat, amb un import de 150.000 euros
 2. Distribuir 50.000 euros per fer un pagament puntual entre el professorat a temps parcial en funció dels punts d’activitat docent (PAD) reconeguts més les possibles descàrregues sempre que aquest nombre no sigui superior a la Capacitat Lectiva Potencial del seu contracte i sempre que no se superi el 0.3% de la seva massa salarial.
 3. Fer un pagament puntual de la quantitat restant entre el professorat a temps complet deforma proporcional al resultat d’aplicar per a cadascuna de les persones els següents dos factors:
  a) Avaluació d’acord amb el règim de dedicació. Aquest factor depèn del color de la cel·la amb la qual s’identifica l’avaluació de cada persona, d’acord amb allò que s’estableix a la matriu d’avaluació corresponent.
  b) Rati entre la seva activitat reconeguda per al curs 2020/21 i la seva capacitat lectiva potencial.

 

Aprofitem per desitjar-vos que pugueu gaudir d’un Bon Nadal i que l’any 2022 sigui millor per a tothom!

 

Comparteix l'aticle