Informacions per al PAS-L de la UPC | desembre 2022

INFORMACIONS GERÈNCIA

A les reunions mantingudes durant aquest mes de desembre amb la gerència, s’ha tractat bàsicament el Calendari Laboral per l’any 2023. Després de la darrera proposta en que no s’ha arribat a cap acord, la gerència ens va emplaçar a la part social, a seguir negociant al 2023, per resoldre i aprovar el tancament del mateix en els punts divergents.

Per altra banda, la gerència es va comprometre a fer arribar a tot el PAS, un escrit explicant les raons d’aquesta decisió.

La UGT, no entenem ni compartim aquesta decisió. Així doncs:

  • Tenint en compte la diversitat de punts de vista de cada una dels sindicats representats a la part social, aquesta és una proposta en que CAP dels sindicats representats a la part social comparteix.
  • És una proposta que retalla drets adquirits i no hi estem disposats!
  • UGT, estem cansats de reclamar cada any que es comenci a negociar el calendari a principis d’any. És una proposta que ha arribat molt tard.

 

D’altra banda, el passat dilluns 19 de desembre, el Consell de Govern, va aprovar els períodes de baixa ocupació d’espais, quedant de la següent manera per l’any 2023:

  • 2, 3 ,4 i 5 de gener
  • Entre el 7 i el 25 d’agost
  • 27, 28 i 29 de desembre

Té mèrit, doncs, que després de tants anys, aquesta gerència no hagi estat capaç d’arribar a cap acord pel Calendari Laboral del 2023.

La UPC, era una Universitat de referència pel que fa a drets socials i ara som a la cua de les 7 Universitats Públiques Catalanes. Som referència de com no s’han de fer les coses.

Així doncs, després de tots els temes tractats durant aquest any amb la gerència, sembla ser que la seva política, sigui la d’arribar sempre a NO ACORDS.

 

El passat 16 de desembre, la gerència ens va convocar per informar-nos sobre el tancament econòmic de l’any 2022 i la informació del pressupost pel 2023.

Hem de dir des del nomenament del nou gerent, aquest no ha estat present en cap de les reunions de negociació amb el PAS. 

A la UGT, creiem que aquest fet, indica quines seran les seves intencions pel que fa a la política de personal. Entenem doncs, que no és una bona bona manera de començar en aquest càrrec.

Per altra banda, i com és costum, la UGT hem sol·licitat també que se’ns presenti un calendari de reunions i els temes a tractar, a principis d’any, per fer una bona planificació a l’hora de treballar-los i de negociar per resoldre’ls. Confiem que la aquesta petició no caigui en sac trencat.

 

INFORMACIONS COMITÈ D’EMPRESA

Als plenaris convocats, hem discutit les diferents propostes del Calendari Laboral del 2023 presentades per la gerència i definint les línies vermelles que el CEPASL, no està disposat a acceptar.

S’avança en l’aplicació de la “Llei de convivència universitària” amb la propera creació de la Comissió de Convivència de la UPC. 

El primer pas per a l’aplicació de la Llei de convivència universitària és el nomenament de la Comissió de Convivència, per a la qual el comitè i la junta de PAS ja han proposat els candidats que els pertoquen. Al final, es vol que la UPC es doti d’una normativa de convivència, que prevengui l’aparició de conflictes i que estipuli la manera com s’han de resoldre, en el cas que apareguin.

Aquesta comissió promourà sempre que sigui possible la resolució dels conflictes mitjançant la mediació, sense renunciar a comunicar als òrgans competents les situacions que pùguin ser objecte de sanció disciplinària. Tindrà paritat de gènere i estarà formada per 9 membres, dos dels quals a proposta de les juntes i comitès de PAS i PDI, respectivament. La representació de l’estudiantat, el PAS i el PDI també serà a parts iguals.

La gerència va demanar al CEPASL, que anomenés representants del PAS-L, per la comissió de convivència. Així ho hem fet.

Comissió d’estabilització

A la darrera reunió del dia 16 de desembre, la comissió creada a efectes de negociar les condicions i termes en els que es desenvoluparà aquest procés extraordinari d’estabilitzacions, vam rebre el document amb la proposta per part de la gerència del Pacte per al desenvolupament a la UPC de la Disposició transitòria dissetena del 6è Conveni Col·lectiu del PAS laboralbàsicament en els mateixos termes que el darrer procés d’estabilització. 

Aquesta proposta, s’ha tractat al plenari del CEPASL d’ahir i es va validar.

Com sempre, una vegada més, hem hagut d’arribar a darrera hora per tractar aquest tema que es podia haver tancat fa temps.

 

ALTRES INFORMACIONS 

Informacions de la Secció Sindical UGT-UPC

Fent un exercici de recapitulació de la feina feta aquest 2022 i a mode de resum, algunes de les fites treballades han estat:

  • Reflotar el nostre Butlletí mensual per tenir-vos al corrent del que fem i d’informacions que us poden interessar. 
  • Participar a totes les reunions de Comitès i Juntes.
  • Participar a totes les reunions de Gerència.
  • Participar a les Meses de negociació de les 7 Universitats Públiques Catalanes.
  • Participar en tots els processos de selecció, concursos i oposicions als diferents col·lectius i en la contractació de PSR. 
  • Participar a les negociacions a través de les Comissions en les quals estem treballem activament.

 

NOSALTRES SEGUIREM TREBALLANT PER MILLORAR I NO PERDRE DRETS LABORALS, ENS RETROBEM AL 2023!

 

Comparteix l'aticle