Informacions per al PAS-L de la UPC | novembre 2022

INFORMACIONS GERÈNCIA

A les reunions mantingudes el passat mes d’octubre amb la Gerència, s’ha tractat el Calendari Laboral 2023, així com les modificacions de la RLT que s’han portat al Consell de Govern per ser aprovades.

Per altra banda, se’ns va comunicar també de manera oficial que Sr. Xavier Massó, deixava el seu càrrec com de Gerent. En qualsevol cas, de manera extraoficial, ens assabentat que el Sr. Ivan Planas n’ocuparà el càrrec.

La gerència ens va informar que al Calendari Laboral del 2023, porta de cap reduir la jornada continuada. En qualsevol cas, tingueu clar que el calendari laboral, encara NO s’ha signat!

Se’ns presenta l’informe econòmic i les estratègies que s’haurien d’instaurar en breu a nivell de consum de subministres, aigua, gas i sobretot electricitat. La gerència està perfilant el document que regularà tots aquests paràmetres.

Arran de les pujades salarials sobrevingudes pels acords signats pel Govern Central durant el mes d’octubre, se’ns va comentar que es portaran a terme de seguida que es tinguin els recursos. Esperem que aquest tema quedi resolt en la nòmina d’aquest mes de novembre.

 

INFORMACIONS COMITÈ D’EMPRESA

Les darreres reunions del Comitè, han estat centrades preferentment en el calendari de 2023, que un altre cop es decidirà a l’últim trimestre de l’any. Finalment, i després de votar-ho, el Comitè ha presentat una proposta continuista de cara a l’any vinent, però reclamant que els dies de lliure disposició es puguin gaudir per hores i que en puguem gaudir 3 dies, fins al primer trimestre del 2024; a més de ser ratificat per tot el PAS mitjançant votació electrònica.

 

Comissió de Formació

L’SDP ens va informar respecte al resultat del cursos finançats amb els FFC (Fons de Formació Contínua) de 2022 i l’oferta formativa finançada amb els mateixos pel 2023. 

S’ha insistit en la necessitat d’oferir mínim dues edicions (matí i tarda) per totes les formacions que resultin interessants en tots els col·lectius i que no es faci discriminació per l’horari dels treballadors. 

Reclamem també que el finançament de la formació, que hauria de ser del 2% de la massa salarial, no s’està complint i continuem reclamant l’elaboració d’un nou Pla de Formació que fa anys que ha quedat obsolet i no hi ha manera de trobar dates per avançar.

Comissió d’estabilització

Se’ns informa sobre els acords del 5 d’octubre en el marc de les Universitats Públiques Catalanes per l’Estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada del PAS, acords els quals la UGT, no va signar, tal i com us vam explicar en el darrer butlletí. Podeu trobar-ne els motius i tota la informació en el següent enllaç.

Per altra banda se’ns va proposar desde la gerència que les bases d’aquest procés d’estabilització, siguin pràcticament iguals a les últimes. Seguim esperant aquest document, per tractar-lo al Comitè.

Reunió amb el Rector

El passat dia 21 d’octubre, una delegació de membres del CEPASL, es va reunir amb el rector, juntament amb el gerent. 

Li vam fer saber que dels punts del seu programa polític amb el qual es va presentar, no n’havia complert cap. El rector es va excusar fent-nos arribar la seva preocupació per la falta de recursos oferts per part de la Generalitat.

Li vam fer arribar, la nostra preocupació per la falta d’informació de diferents temes que la gerència ens hauria de fer arribar i que no ho fa.

El rector va donar la reunió per acabada, sense tractar aquest tema i altres que havíem treballat.

 

 

CONCURSOS I JUBILACIONS

Aquest mes s’ha tancat per fi el concurs de les places que penjaven de les últimes estabilitzacions que del col·lectiu d’auxilar de serveis. Ha estat un procés engorrós i feixuc que s’ha allargat molt en el temps. Tot i les 11 places en diferents UTG’s, no soluciona la precarietat del servei de recepció.

En aquest procés la Gerència ha aprofitat per oferir una plaça més de les que es van concursar, al finalitzar el procés quan es van publicar, i treure places diferents a les que els candidats i candidates esperaven. 

La imminent onada de jubilacions que tenim al damunt i que s’iniciarà al llarg dels propers 5 anys, no milloraran la situació que afecta tots els col·lectius del PAS-L i que encara no sabem com resoldrà la gerència. 

 

ALTRES INFORMACIONS 

Aprovada la compensació salarial addicional de l’1,5% per les treballadores i treballadors de les administracions i empreses públiques. 

El Consell de Ministres va aprovar a mitjans d’octubre la compensació de l’1,5% en les retribucions dels treballadors i treballadores de les administracions i empreses públiques per aquest any 2022. Aquesta pujada salarial, acordada en el marc de la Taula General de Negociació de la Funció Pública, té un caràcter retroactiu i serà consolidada en el present exercici. Pel que aquest increment se suma a l’alça del 2% de les retribucions públiques que van entrar en vigor l’1 de gener.

La mesura és fruit de l’acord entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública amb els sindicats de la UGT i CCOO, majoritaris en les Administracions Públiques (AAPP), amb la finalitat de donar resposta a l’agreujament de la situació econòmica per l’esclat de la invasió d’Ucraïna, la crisi energètica derivada d’aquesta i el conseqüent augment del cost de la vida per l’impacte de la inflació, especialment en aquesta segona meitat de l’any.

Aquest increment addicional del 1,5% generalitzat té un caràcter excepcional, ja que és la primera vegada que es produeix. La seva consolidació en el present exercici suposa que s’apliqui sobre les retribucions vigents el 31 de desembre de 2021. Pel que la pujada global per a 2022 és del 3,5%.

Pel que fa al període 2022-2024, la millora salarial aconseguirà un percentatge fix del 8%, podent incrementar-se el mateix al 9,5%. Si es fan càlculs en termes reals, la revaloració salarial pot aconseguir un 9,8%. El motiu és que l’increment salarial de cada exercici es consolida. Per tal, l’augment de cada any es realitza sobre el sou incrementat de l’exercici anterior.

Actualment, hi ha 2.717.570 persones empleades al servei de les Administracions Públiques, totes es podran beneficiar d’aquests increments impulsats pel Ministeri durant el 2022-2024.

La pujada hauria de quedar reflectida en les nòmines a partir d’aquest novembre, abonant-se com a endarreriments l’increment corresponent de gener a octubre. El caràcter retroactiu de la mesura obliga a fer-se així, ja que la pujada inicial del 2% recollida en els Pressupostos Generals de l’Estat 2022 porta en vigor des de l’1 de gener.

 

Comparteix l'aticle